logo

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ [ BT-DAD98_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์

รหัสทัวร์ : VINI230024
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ [ BT-DAD98_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์

  • เที่ยวครบ 3 เมือง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน บินบ่าย กลับค่ำ
  • ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามกลาง, ทัวร์ดานัง
  • บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ บานาฮิลล์
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
10 ธ.ค. 66 - 24 มี.ค. 67 ( 27 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 30
14 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 30
15 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 16,999 21,999 แสดง - 30
21 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 17,999 22,999 แสดง - 30
22 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 18,999 23,999 แสดง - 30
24 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 19,999 24,999 แสดง - 30
27 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 22,999 27,999 แสดง - 30
28 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 22,999 27,999 แสดง - 30
29 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 22,999 27,999 แสดง - 30
31 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 22,999 27,999 แสดง - 30
11 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 16,999 21,999 แสดง - 30
12 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 16,999 21,999 แสดง - 30
13 ม.ค. 67 - 16 ม.ค. 67 16,999 21,999 แสดง - 30
18 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67 16,999 21,999 แสดง - 30
19 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 16,999 21,999 แสดง - 30
20 ม.ค. 67 - 23 ม.ค. 67 16,999 21,999 แสดง - 30
7 ก.พ. 67 - 10 ก.พ. 67 18,999 23,999 แสดง - 30
8 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67 18,999 23,999 แสดง - 30
9 ก.พ. 67 - 12 ก.พ. 67 18,999 23,999 แสดง - 30
15 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 18,999 23,999 แสดง - 30
16 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 18,999 23,999 แสดง - 30
17 ก.พ. 67 - 20 ก.พ. 67 17,999 22,999 แสดง - 30
22 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 17,999 22,999 แสดง - 30
23 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 17,999 22,999 แสดง - 30
7 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 16,999 21,999 แสดง - 30
9 มี.ค. 67 - 12 มี.ค. 67 16,999 21,999 แสดง - 30
21 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 16,999 21,999 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ [ BT-DAD98_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์
ทัวร์เวียดนามกลาง พักบานาฮิลล์ [ BT-DAD98_VZ ] ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์
ราคาเริ่มต้น 16,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน