logo

ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ DAD12 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน เฮฮาปาจิงโกะ

รหัสทัวร์ : VINI220051
ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ DAD12 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน เฮฮาปาจิงโกะ

  • ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน เดินทางศุกร์ - เสาร์ - กลับอาทิตย์ นอนบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน รวมบัตรเครื่องเล่นแล้ว
  • ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
  • รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
19 ส.ค. 65 - 6 ม.ค. 68 ( 21 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
19 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
26 ส.ค. 65 - 28 ส.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
9 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
16 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
23 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
30 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
7 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
12 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 25
14 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
21 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 25
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
4 พ.ย. 65 - 6 พ.ย. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65 12,999 15,999 แสดง - 25
2 ธ.ค. 65 - 4 ธ.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 25
4 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65 14,999 17,999 แสดง - 25
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 25
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 25
28 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 16,999 19,999 แสดง - 25
4 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 3 3,003 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ DAD12 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน เฮฮาปาจิงโกะ
ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ DAD12 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน เฮฮาปาจิงโกะ
ราคาเริ่มต้น 3
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน