logo

ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ DAD12 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน เฮฮาปาจิงโกะ

รหัสทัวร์ : VINI220051
ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ DAD12 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน เฮฮาปาจิงโกะ

  • ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน เดินทางศุกร์ - เสาร์ - กลับอาทิตย์ นอนบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน รวมบัตรเครื่องเล่นแล้ว
  • ทัวร์ดานัง ทัวร์ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน
  • รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
9 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 68 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 25
16 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65 13,999 16,999 แสดง - 25
28 ธ.ค. 65 - 30 ธ.ค. 65 16,999 19,999 แสดง - 25
4 ม.ค. 68 - 6 ม.ค. 68 3 3,003 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ DAD12 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน เฮฮาปาจิงโกะ
ทัวร์เวียดนาม [ พักบาน่าฮิลล์ ] [ DAD12 ] ทัวร์เวียดนามกลาง 3 วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน เฮฮาปาจิงโกะ
ราคาเริ่มต้น 3
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน