logo

ทัวร์ไต้หวัน [ SDT-06 ] TAIWAN สีสันตะวันออก 4D3N

รหัสทัวร์ : VINI191048
ทัวร์ไต้หวัน [ SDT-06 ] TAIWAN สีสันตะวันออก 4D3N

  • เที่ยวชมอุทยานหินอ่อนทาโระโกะ นั่งรถไฟชม วิวเลียบชายทะเล, ล่องเรือชมทะเลสาบ
  • ช้อปปิ้งซีเหมินติง, ไทเป, หนานโถว, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินอู่, แวะชิมชา, เมืองไทจง, ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน, อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ, นั่งรถไฟกลับไทเป, ขนมพายสัปปะรด, GERMANUIM, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก), อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, GLORIA OUTLET
  • บุฟเฟ่ต์ ชาบู หมาล่า HOT POT ร้านดัง, ปลาประธานาธิบดี
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
24 ส.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 20,988 24,488 แสดง - 25
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 20,988 24,488 แสดง - 25
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 21,988 25,488 แสดง - 25
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 21,988 25,488 แสดง - 25
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 21,988 25,488 แสดง - 25
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 21,988 25,488 แสดง - 25
Sold Out
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 21,988 25,488 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ SDT-06 ] TAIWAN สีสันตะวันออก 4D3N
ทัวร์ไต้หวัน [ SDT-06 ] TAIWAN สีสันตะวันออก 4D3N
ราคาเริ่มต้น 20,988
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน