logo

ทัวร์เวียดนาม [ PVN24-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน พักบานาฮิลล์ ( VZ ) เดินทาง ต.ค.- มี.ค. 63

รหัสทัวร์ : VINI190948
ทัวร์เวียดนาม [ PVN24-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน พักบานาฮิลล์ ( VZ ) เดินทาง ต.ค.- มี.ค. 63

เดินทางช่วง
2 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 ( 1 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65 13 26 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม [ PVN24-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน พักบานาฮิลล์ ( VZ ) เดินทาง ต.ค.- มี.ค. 63
ทัวร์เวียดนาม [ PVN24-VZ ] ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน พักบานาฮิลล์ ( VZ ) เดินทาง ต.ค.- มี.ค. 63
ราคาเริ่มต้น 13
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน