logo

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE03_SL ] ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน เย๋หลิ่ว

รหัสทัวร์ : VINI190542
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE03_SL ] ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน เย๋หลิ่ว

  • ชม 2 อุทยาน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 วัดกวนอู วัดพระถังซำจั๋ง
  • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ซีเหมินติง
  • ปลาประธานาธิบดี สเต๊กจานร้อน อาหารจีนพื้นเมือง อาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
2 ส.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 ( 14 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 15,900 19,900 แสดง - 25
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 25
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE03_SL ] ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน เย๋หลิ่ว
ทัวร์ไต้หวัน [ BT-TPE03_SL ] ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน เย๋หลิ่ว
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน